Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 10/2006 o vyhlášení závazných částí změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Rakovník v lokalitách ,,park nad Střelnicí“, a ,,zahrada klubu DDM“ v k. ú. Rakovník, kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 30/1997, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rakovník

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení