o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství