Kterým se mění nařízení č. 3/2011 Tržní řád města Kostelce nad Orlicí

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení