Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.

Po odeslání formuláře Vyhlášení nové obecně závazné vyhlášky (§ 2 odst. 1), nebo Vyhlášení nového nařízení (§ 2 odst. 1), Vám bude do datové schránky zaslána informace o zveřejnění Vámi vloženého právního předpisu. Toto oznámení je možné vytisknout a vyvěsit na úřední desku.

Územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, zveřejní oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byl o vyhlášení správcem vyrozuměn podle odstavce 1. V oznámení územní samosprávný celek nebo správní úřad uvede označení právního předpisu, datum a čas vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů a zveřejněná metadata.


Oznámení o zveřejnění právního předpisu

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v návaznosti na § 9 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje zveřejnění právního předpisu.

Po odeslání formuláře Zveřejnění platné a účinné obecně závazné vyhlášky vydané před 1. 1. 2022 (§ 9 odst. 1), nebo Zveřejnění platného a účinného nařízení vydaného před 1. 1. 2022 (§ 9 odst. 1), Vám bude do datové schránky zaslána informace o zveřejnění vloženého právního předpisu. Toto oznámení není nutné vyvěšovat na úřední desku.


Oznámení o opravě zveřejněného právního předpisu

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v návaznosti na § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů  územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje provedení opravy zveřejněného právního předpisu.

Při odeslání formuláře Oprava textu právního předpisu, jeho formátu nebo metadat (§ 5 odst. 2 a 3), přijde toto vyrozumění do datové schránky subjektu. Vyrozumění je jen informativní datovou zprávou o provedení opravy, která nemusí již být vyvěšena na úřední desce.


Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 5 odst. 2 věty druhé zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, provedl opravu v metadatech.

V tomto případě byl zveřejněný právní předpis zveřejněn se zjevným rozporem ve vyplněných metadatech. Vyrozumění je jen informativní datovou zprávou o provedení opravy metadat, která nemusí již být vyvěšena na úřední desce.

Jaké jsou nejčastější chyby v metadatech?

 • Místo formuláře Zveřejnění platné a účinné obecně závazné vyhlášky vydané před 1. 1. 2022 (§ 9 odst. 1) byl vybrán formulář Vyhlášení nové obecně závazné vyhlášky (§ 2 odst. 1). V tomto případě musí dojít nejen ke změně data vyhlášení právního předpisu, ale také se musí změnit číslo právního předpisu a data zveřejnění na úřední desce,
 • zvolení špatného druhu právního předpisu, obecně závazná vyhláška místo nařízení nebo obráceně,
 • datum vydání právního předpisu, které je často zaměňováno s datem zveřejnění ve Sbírce právních předpisů.

S ohledem na platné znění zákona jsou povinnými metadaty tato pole:

 • Identifikace územního samosprávného celku nebo správního úřadu, který právní předpis vydal, uvedení jeho názvu a identifikačního čísla, bylo-li mu přiděleno,
 • druh právního předpisu,
 • číslo právního předpisu stanovené podle § 6 zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,
 • název právního předpisu,
 • datum vydání právního předpisu,
 • zákonné zmocnění, na základě kterého byl právní předpis vydán,
 • oblast právní úpravy,
 • účinnost, popřípadě předpokládanou účinnost právního předpisu,
 • označení právního předpisu, který je rušen nebo měněn, jde-li o změnu či zrušení právního předpisu,
 • datum vyhlášení právního předpisu, byl-li právní předpis vyhlášen postupem podle § 2 odstavce 4 zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Upozornění na zveřejnění dokumentu, který není právním předpisem

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 5 odst. 4 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce rávních předpisů  územních samosprávných celků a některých správních úřadů, informuje, že došlo ke zveřejnění dokumentu, který který není právním předpisem.

V tomto případě jste zveřejnili dokument, který není právním předpisem a je potřeba tuto situaci napravit výmazem daného dokumentu. V příslušné oblasti zvolte formulář Žádost o výmaz zveřejněného dokumentu, který není právním předpisem (§ 5 odst. 4)

Zjistí-li územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, že postupem podle § 2 došlo ke zveřejnění dokumentu, který není právním předpisem, požádá správce o výmaz tohoto dokumentu ze Sbírky právních předpisů. Zjistí-li tuto skutečnost správce, upozorní na ni územní samosprávný celek nebo správní úřad.


Výzva ke zveřejnění právního předpisu v otevřeném a strojově čitelném formátu

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů  územních samosprávných celků a některých správních úřadů, informuje, že právní předpis byl zveřejněn v jiném než v otevřeném a strojově čitelném formátu, a současně vyzývá k opravě zveřejněním právního předpisu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

V tomto případě byl zveřejněn text právního předpisu v jiném, než otevřeném a strojově čitelném formátu. Většinou jde o problém, že dokument je ve tvaru PDF, kdy se jedná o pouhý sken bez textové vrstvy, nebo je do těla PDF souboru vložena tabulka nebo obrázek. V takovém případě je nutné použít formulář Oprava textu právního předpisu, jeho formátu nebo metadat (§ 5 odst. 2 a 3) a nahrát soubor nový, který podmínku bude splňovat. Podmínka strojově čitelného formátu pouze pro nově vydané právní předpisy od 1.1.2022.

Doporučené formáty vkládaných souborů s textem právního předpisu:

 • docx
 • odt

Soubory příloh mohou být v těchto formátech:

 • .jpeg
 • .gif
 • .png
 • .svg
 • .pdf

Zjistí-li územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, rozdíl mezi textem právního předpisu vyhlášeným ve Sbírce právních předpisů a textem tohoto předpisu, který byl schválen příslušným orgánem územního samosprávného celku nebo správním úřadem, nebo nesprávnost v metadatech, provede jejich opravu; postupuje přitom obdobně podle § 2 odst. 2 a 3. V případě zjevné nesprávnosti může metadata vyhlášených právních předpisů opravit správce. Původní text opraveného právního předpisu nebo metadat zůstává ve Sbírce právních předpisů uchován. O opravě provedené správcem vyrozumí správce územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal.


Oznámení související s žádostí o výmaz

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v návaznosti na § 5 odst. 4 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů  územních samosprávných celků a některých správních úřadů, přijal Vaší žádost o výmaz. 

Žádost o výmaz se nejčastěji používá pro výmaz duplicitně vloženého právního předpisu a neslouží ke zrušení právního předpisu.  

Oznámení o provedeném výmazu

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v návaznosti na § 5 odst. 4 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, provedl na Vaši žádost výmaz dokumentu, který není právním předpisem.

Sdělení správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů O provedení storna žádosti o výmaz

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v návaznosti na § 5 odst. 4 zákona č. 35/2021 Sb. o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, neprovedl Vaší žádosti o výmaz ze dne xx.xx.xxxx pod č.j. xxx. Provedli jsme storno žádosti. 

Vymazány mohou právní předpisy pouze za splnění podmínek uvedených v § 5, odst. 4 zákona č. 35/2021 Sb. o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Zjistí-li územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, že postupem podle § 2 došlo ke zveřejnění dokumentu, který není právním předpisem, požádá správce o výmaz tohoto dokumentu ze Sbírky právních předpisů. Zjistí-li tuto skutečnost správce, upozorní na ni územní samosprávný celek nebo správní úřad.


Hlavní příloha zprávy není soubor formátu .XML

Nejčastějším důvodem této chyby bývá odeslání textu právního předpisu a jeho příloh bez použití příslušného formuláře. Ke vložení právního předpisu do Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů prosím využijte připravené formuláře. Ty jsou dostupné na webových stránkách Sbírky právních předpisů v sekci PRO VKLADATELE.

Dalším častým důvodem bývá nedodržení správného postupu při odesílání podání prostřednictvím programu třetích stran (spisová služba). 

Postupujte přesně podle pokynů:

 1. Stiskněte tlačítko „STÁHNOUT“.
 2. Uložte soubor ve formátu XML. V předmětném souboru neprovádějte žádné úpravy.
 3. Odešlete jej jako přílohu datové zprávy v prostředí Informačního systému datových schránek (dále jen ISDS) do datové schránky automatu Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (Ministerstvo vnitra) s identifikátorem – ci2xihx.
 4. Soubor ve formátu XML musí zůstat pojmenován přesně tak, jak jej formulář vygeneroval, tedy spp-podani.xml, a musí být vložen jako první příloha datové zprávy. V názvu nepoužívejte velká písmena - dodržujte přesně uvedený název.
 5. Samotné texty obecně závazných vyhlášek i přílohy k textům obecně závazných vyhlášek musí být vloženy jako další přílohy datové zprávy. Názvy vkládaných souborů musí být shodné s názvy souborů, které byly vloženy do formuláře.
 6. Pokud použijete k odeslání Vaši spisovou službu nebo jinou aplikaci, kterou máte napojenu na ISDS, je nutné, aby pokyn ve formátu XML byl ve struktuře datové zprávy označen jako hlavní příloha (vložen s typem dmFileMetaType = main). Konzultujte s dodavatelem Vaší aplikace jak zajistit, aby byl uvedený příznak správně nastaven.

Odkazovaný právní předpis neexistuje, nebo byl vydán později než právní předpis na něj odkazující

Při vyplňování formuláře byla vyplněna návaznost (tedy novelizace nebo zrušení) na právní předpis který ještě nebyl vložen do Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, nebo byl vydán později, než předpis na něj odkazující. To znamená, že např. obecně závazná vyhláška vydaná 1.1.2021 nemůže rušit obecně závaznou vyhlášku vydanou  o rok později. 


Neexistující příloha

Tato chybová hláška se objevuje v případech, kdy vkladatel použije k odeslání podání program napojený na Informační systém datových schránek (spisová služba). Spisové služby často upravují názvy odesílaných souborů dle svých interních pravidel, kdy název odeslaného souboru se neshoduje s názvem souboru vloženého do vyplňovaného formuláře. Nejčastěji dochází ke zkrácení názvu odesílaného souboru nebo nahrazení mezer v názvu souboru podtržítky, či pomlčkami. Prosíme, přejmenujte odesílané soubory (včetně příloh) na nejednoduší možné názvy (např. na "ozv_1_2022" nebo "priloha_1_2022"). S těmito přejmenovanými soubory je nutné znovu vyplnit formulář a následně  vygenerovat nový soubor XML.  

Postupujte přesně podle pokynů:

 1. Stiskněte tlačítko „STÁHNOUT“.
 2. Uložte soubor ve formátu XML. V předmětném souboru neprovádějte žádné úpravy.
 3. Odešlete jej jako přílohu datové zprávy v prostředí Informačního systému datových schránek (dále jen ISDS) do datové schránky automatu Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (Ministerstvo vnitra) s identifikátorem – ci2xihx.
 4. Soubor ve formátu XML musí zůstat pojmenován přesně tak, jak jej formulář vygeneroval, tedy spp-podani.xml, a musí být vložen jako první příloha datové zprávy. V názvu nepoužívejte velká písmena - dodržujte přesně uvedený název.
 5. Samotné texty obecně závazných vyhlášek i přílohy k textům obecně závazných vyhlášek musí být vloženy jako další přílohy datové zprávy. Názvy vkládaných souborů musí být shodné s názvy souborů, které byly vloženy do formuláře.
 6. Pokud použijete k odeslání Vaši spisovou službu nebo jinou aplikaci, kterou máte napojenu na ISDS, je nutné, aby pokyn ve formátu XML byl ve struktuře datové zprávy označen jako hlavní příloha (vložen s typem dmFileMetaType = main). Konzultujte s dodavatelem Vaší aplikace jak zajistit, aby byl uvedený příznak správně nastaven.

Další chybové hlášky

V případě, že Vám dorazí výše neuvedená chyba a nejste si jistí, jak dále pokračovat, se prosím obraťte na správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů prostřednictvím kontaktního e-mailu.

Kontaktní e-mail: sbirkausc@mvcr.cz