OZV o místním poplatku z pobytu

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení